ورودی اصلی‌ دانشگاه UTM

دانشگاه تکنولوژی مالزی - دانشگاه مهندسی مالزی - دانشگاه UTM مالزی

 

محوطه دانشگاه UTM

دانشگاه تکنولوژی مالزی - دانشگاه مهندسی مالزی - دانشگاه UTM مالزی

 

محوطه اطراف دانشگاه UTM

دانشگاه تکنولوژی مالزی - دانشگاه مهندسی مالزی - دانشگاه UTM مالزی

 

واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه (SPS)

 

نمای دریاچه و مسجد دانشگاه UTM

 

نمای دانشگاه UTM از بالا