ورودی اصلی‌ دانشگاه UPM

دانشگاه پوترا مالزی - دانشگاه UPM مالزی

 

واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه (SGS)

دانشگاه پوترا مالزی - دانشگاه UPM مالزی

 

دانشکده مهندسی‌ دانشگاه UPM

دانشگاه پوترا مالزی - دانشگاه UPM مالزی

 

مسجد دانشگاه UPM

 

کتابخانه دانشگاه UPM

 

محوطه خوابگاه دانشگاه UPM

 

دانشکده کشاورزی دانشگاه UPM

 

سرویس دانشگاه UPM

 

ورودی کتابخانه دانشگاه UPM

 

نمای از بالا از دانشکده پزشکی‌ و بیمارستان سردانگ