ساختمان مرکزی دانشگاه یونیتن
 

دانشگاه تناگا یونیتن مالزی - دانشگاه UNITEN مالزی

 

ورودی و ساختمان کتابخانه دانشگاه یونیتن

دانشگاه تناگا یونیتن مالزی - دانشگاه UNITEN مالزی

 

محوطه دانشگاه یونیتن

دانشگاه تناگا یونیتن مالزی - دانشگاه UNITEN مالزی

 

محوطه  دانشگاه یونیتن

دانشگاه تناگا یونیتن مالزی - دانشگاه UNITEN مالزی

 

خوابگاه دانشگاه یونیتن

دانشگاه تناگا یونیتن مالزی - دانشگاه UNITEN مالزی

 

مسجد دانشگاه یونیتن

دانشگاه تناگا یونیتن مالزی - دانشگاه UNITEN مالزی

 

هتل دانشگاه یونیتن

دانشگاه تناگا یونیتن مالزی - دانشگاه UNITEN مالزی

 

کارگاه ها و آزمایشگاههای  دانشگاه یونیتن

دانشگاه تناگا یونیتن مالزی - دانشگاه UNITEN مالزی

 

کلاس درس دانشگاه یونیتن

دانشگاه تناگا یونیتن مالزی - دانشگاه UNITEN مالزی

 

امکانات ورزشی دانشگاه یونیتن

دانشگاه تناگا یونیتن مالزی - دانشگاه UNITEN مالزی

 

امکانات ورزشی دانشگاه یونیتن

دانشگاه تناگا یونیتن مالزی - دانشگاه UNITEN مالزی

 

سرویس حمل و نقل دانشگاه یونیتن

دانشگاه تناگا یونیتن مالزی - دانشگاه UNITEN مالزی