ورودی اصلی‌ دانشگاه UM

دانشگاه Malaya مالزی - دانشگاه UM مالزی - دانشگاه مالایا مالزی

 

ساختمان مدیریت دانشگاه UM

دانشگاه Malaya مالزی - دانشگاه UM مالزی - دانشگاه مالایا مالزی

 

ساختمان کتابخانه دانشگاه UM

دانشگاه Malaya مالزی - دانشگاه UM مالزی - دانشگاه مالایا مالزی

 

کتابخانه دانشگاه UM

 

محوطه دانشگاه UM

 

دانشکده علوم دانشگاه UM

 

محوطه دانشگاه UM

 

سرویس دانشگاه UM

 

محوطه دانشگاه UM

 

واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه (IPS)


 

زمینهای ورزش در دانشگاه UM