ورودی اصلی‌ دانشگاه UKM

دانشگاه ملی مالزی - دانشگاه UKM مالزی

 

محوطه دانشگاه UKM

دانشگاه ملی مالزی - دانشگاه UKM مالزی

 

سرویس دانشگاه UKM

دانشگاه ملی مالزی - دانشگاه UKM مالزی

 

ساختمان Dectar در دانشگاه UKM

 

مسجد دانشگاه UKM


 

استادیوم دانشگاه UKM


 

خوابگاه دانشگاه UKM

 

دانشکده علوم و فناوری دانشگاه UKM

 

دانشکده زبان شناسی‌ دانشگاه UKM

 

دپارتمان مدیریت توسعه دانشگاه UKM

 

مرکز خدمات پزشکی‌ دانشگاه UKM