ورودی اصلی‌ دانشگاه UiTM

دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی - دانشگاه UITM مالزی

 

رستوران دانشگاه UiTM

دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی - دانشگاه UITM مالزی

 

مرکز خدمات پزشکی دانشگاه UiTM

دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی - دانشگاه UITM مالزی

 

ساختمان مدیریت دانشگاه UiTM

 

استادیوم دانشگاه UiTM

 

سرویس دانشگاه UiTM

 

دانشکده های مهندسی برق و مکانیک دانشگاه UiTM

 

کتابخانه دانشگاه UiTM

 

منازل مسکونی اطراف دانشگاه UiTM


 

مسجد شهر شاه عالم