ساختمان مرکزی دانشگاه UCTI
 

دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی - دانشگاه اپیت مالزی - APU مالزی

 

کتایخانه دانشگاه UCTI

دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی - دانشگاه اپیت مالزی - APU مالزی

 

ورودی دانشگاه UCTI

دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی - دانشگاه اپیت مالزی - APU مالزی

 

کلاسهای درس در دانشگاه UCTI

دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی - دانشگاه اپیت مالزی - APU مالزی

 

مرکز زبان دانشگاه UCTI

دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی - دانشگاه اپیت مالزی - APU مالزی

 

سالن کامپیوتر دانشگاه UCTI

دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی - دانشگاه اپیت مالزی - APU مالزی

 

واحد پذیرش و ثبت نام دانشگاه UCTI

دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی - دانشگاه اپیت مالزی - APU مالزی

 

مجموعه جوایز دانشگاه UCTI

دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی - دانشگاه اپیت مالزی - APU مالزی

 

محوطه دانشگاه UCTI

دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی - دانشگاه اپیت مالزی - APU مالزی

 

ساختمان اصلی دانشگاه UCTI

دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی - دانشگاه اپیت مالزی - APU مالزی

 

خوایگاه دانشگاه UCTI

دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی - دانشگاه اپیت مالزی - APU مالزی

 

رستوران دانشگاه UCTI

دانشگاه آسیا پاسیفیک مالزی - دانشگاه اپیت مالزی - APU مالزی
  

با سپاس از آقای امین محبی (دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه APU) برای تهیه تصاویر این دانشگاه