ورودی و ساختمان اصلی دانشگاه UCSI

دانشگاه ucsi مالزی - دانشگاه سدایا مالزی

 

کتابخانه دانشگاه UCSI

دانشگاه ucsi مالزی - دانشگاه سدایا مالزی

 

سالن کامپیوتر دانشگاه UCSI

دانشگاه ucsi مالزی - دانشگاه سدایا مالزی

 

آزمایشگاه مهندسی دانشگاه UCSI

دانشگاه ucsi مالزی - دانشگاه سدایا مالزی

 

آزمایشگاه علوم دانشگاه UCSI

دانشگاه ucsi مالزی - دانشگاه سدایا مالزی

 

آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه UCSI

دانشگاه ucsi مالزی - دانشگاه سدایا مالزی

 

کارگاه مد دانشگاه UCSI

دانشگاه ucsi مالزی - دانشگاه سدایا مالزی

 

کارگاه موسیقی دانشگاه UCSI

دانشگاه ucsi مالزی - دانشگاه سدایا مالزی

 

سالن اجتماعات دانشگاه UCSI

دانشگاه ucsi مالزی - دانشگاه سدایا مالزی

  

امکانات ورزشی دانشگاه UCSI

دانشگاه ucsi مالزی - دانشگاه سدایا مالزی

 

 

کتاب فروشی دانشگاه UCSI

دانشگاه ucsi مالزی - دانشگاه سدایا مالزی

 

فروشگاه محصولات Apple در دانشگاه UCSI

دانشگاه ucsi مالزی - دانشگاه سدایا مالزی