(این مطلب برگرفته شده از سایت وزارت علوم است)

الف- نحوه ارائه تقاضا


دانشجویان متقاضی انتقال پس از مطالعه آیین نامه و حصول اطمینان از دارا بودن شرایط انتقال (مطابق مفاد مواد ٤ و ٥ آیین نامه) می توانند تقاضای خود را به همراه مدارک لازم حداکثر تا یک ماه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی به یکی از دو روش زیر ارائه نمایند:


١- ارائه از طریق تکمیل تقاضانامه اینترنتی
در این روش دانشجو می تواند بدون نیاز به مراجعه حضوری ، ضمن تکمیل تقاضانامه مذکور به آدرس :
www.msrt.ir/sites/ddstu/enteghal.aspx
مدارک لازم را نیز اسکن و همراه تقاضانامه ارسال نماید. در تقاضانامه فوق دانشجو می بایست با توجه به:

  • سوابق تحصیلی خود (محل تحصیل و میانگین کل نمرات مقاطع تحصیلی قبلی و فعلی)
  • اعتبار دانشگاه و کشور محل تحصیل مقطع فعلی
  • محل سکونت خود یا والدین در ایران
  • و جداول ١ و ٢ منضم به آیین نامه و مفاد تبصره ١ ماده ٦ آیین نامه

نسبت به انتخاب و پیشنهاد حداقل ١ و حداکثر ٩ موسسه در داخل کشور جهت انتقال اقدام نماید. در این صورت شورا پس از بررسی سوابق تحصیلی و مدارک ارسالی دانشجو، نسبت به تعیین موسسه در داخل جهت ادامه تحصیل دانش جو اقدام می نماید. (چنانچه موسسه های پیشنهادی دانشجو متناسب با سوابق تحصیلی قبلی و فعلی وی باشد شورا از بین موسسه های پیشنهادی دانشجو و در غیر این صورت با نظر اعضا نسبت به تعیین موسسه اقدام می نماید.)


٢- ارائه تقاضا مستقیماً به موسسه مورد نظر
با توجه به مفاد تبصره ٨ ماده ٨ آیین نامه، کلیه موسسات اعم از دانشگاههای دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور، آزاد اسلامی و جامع علمی کاربردی می توانند راساً نسبت به پذیرش و انتقال دانشجویان متقاضی انتقال اقدام نمایند و در صورت موافقت هر یک از این موسسات با انتقال دانشجو نیاز به استعلام یا مجوز از وزارت علوم برای انتقال و ثبت نام دانشجو نمی باشد. بنابراین متقاضیان انتقال می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی و یا تماس با هریک از موسسات مورد نظر و آگاهی از نحوه پذیرش آنها نسبت به ارائه تقاضای خود اقدام نمایند (موسسات موظفند مطابق مفاد ماده ١٢ آیین نامه گزارش ثبت نام کلیه دانشجویان انتقالی اعم از دانشجویانی که با حکم شورای انتقال معرفی می شوند و یا دانشجویانی که موسسه راساً نسبت به انتقال و ثبت نام اقدام می نماید را حداکثر تا ٢ ماه پس از ثبت نام، به دبیرخانه شورا ١ مستقر در اداره کل امور دانشجویان داخل ارسال نمایند).

با توجه به تبصره ٢ ماده ٦ آیین نامه، به دانشجویان دوره دکتری اکیداً توصیه می شود تقاضای خود را از این طریق (مستقیماً به دانشگاه مورد نظر) ارائه نمایند.


ب- مدارک مورد نیاز

١- تصویر مدارک تحصیلی دانشگاه مبدا:
- برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد: گواهی ثبت نام و اشتغال به تحصیل و اتمام حداقل یک نیمسال تحصیلی بصورت حضوری در دانشگاه مبدا، کارنامه و کد نمرات (تعیین کننده ارزش نمرات یا ارزیابی دانشگاه از واحدهای اخذ شده دانشجو) که از طرف دانشگاه مبدا در خارج از کشور در سربرگ رسمی و با مهر و امضای دانشگاه صادر گردیده و به تایید سفارت و یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد.
- برای دانشجویان دوره دکتری: گواهی حضور، ثبت نام و اشتغال به تحصیل حداقل دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدا و گزارش استاد راهنما مبنی بر میزان پیشرفت تحصیلی و موضوع رساله دانشجو که به تایید سفارت و یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد.

٢- تصویر مدارک معتبر همه مقاطع تحصیلی قبلی (چنانچه مدارک مذکور در خارج از کشور اخذ شده باشند، مدارک تا پیش دانشگاهی باید در وزارت آموزش و پرورش قسمت مدارس ایرانیان خارج از کشور تایید و یا معادل سازی و مدارک دانشگاهی نیز باید در اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم
ارزشیابی شده باشد)

٣- تصویر صفحات گذرنامه (شامل صفحات دارای مشخصات، صفحات دارای ویزای زمان تحصیل و مهر ورود و خروج ایران و کشور محل تحصیل در زمان تحصیل که تعیین کننده زمان و میزان حضور دانشجو در آن کشور باشد)

٤- تصویر شناسنامه و کارت ملی

٥- تصویر مدارک دال بر وضعیت نظام وظیفه (مخصوص آقایان)

٦- تصویر احکام شروع و پایان ماموریت والدین یا همسر (مخصوص فرزندان و یا ه مسر مامورین دولت و یا اعضای هیئت علمی که برای فرصت مطالعاتی عزیمت نموده اند جهت استفاده از تسهیلات شهریه موضوع تبصره های ١ تا ٣ ماده ٩ آیین نامه)

٧- تصویر احکام شروع و پایان بورسیه تحصیلی والدین یا همسر (مخصوص فرزندان و یا همسر دانشجویان بورسیه جهت استفاده از تسهیلات شهریه موضوع تبصر ههای ١ تا ٣ ماده ٩ آیین نامه)


انتقال دانشجو از خارج به داخل، انتقال دانشجو به ایران، انتقال دانشگاه های ایران، انتقال دانشجو از مالزی به ایران