ساختمان مرکزی دانشگاه تیلورز

دانشگاه تیلورز مالزی - دانشگاه taylors مالزی

 

دانشگاه تیلورز

دانشگاه تیلورز مالزی - دانشگاه taylors مالزی

 

محوطه دانشگاه تیلورز

دانشگاه تیلورز مالزی - دانشگاه taylors مالزی

 

محوطه   دانشگاه تیلورز

دانشگاه تیلورز مالزی - دانشگاه taylors مالزی

 

تجهیزات دوره های آشپزی دانشگاه تیلورز

دانشگاه تیلورز مالزی - دانشگاه taylors مالزی

 

تجهیزات دوره های هتلداری  دانشگاه تیلورز

دانشگاه تیلورز مالزی - دانشگاه taylors مالزی

 

سالن کامپیوتر دانشگاه تیلورز

دانشگاه تیلورز مالزی - دانشگاه taylors مالزی

 

کلاس درس دانشگاه تیلورز

دانشگاه تیلورز مالزی - دانشگاه taylors مالزی

 

کتابخانه دانشگاه تیلورز

دانشگاه تیلورز مالزی - دانشگاه taylors مالزی

 

رستوران دانشگاه تیلورز

دانشگاه تیلورز مالزی - دانشگاه taylors مالزی

 

استارباکس داخل دانشگاه تیلورز

دانشگاه تیلورز مالزی - دانشگاه taylors مالزی