ساختمان مرکزی دانشگاه ناتینگهام
 

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

ورودی دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

ساختمان مرکزی دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

دانشکده هنر و علوم اجتماعی دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

آزمایشگاه شیمی دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

کارگاه ماشین ابزار دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

سالن کامپیوتر دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

کلاس درس دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

کتابخانه دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

رستوران دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

خوابگاه دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

خوابگاه دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

نمای بیرونی خوابگاه دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

زمینهای ورزش دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

دانشکده علوم دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

دریاچه دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

دانشکده مهندسی دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

نمازخانه دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

ساختمان آزمایشگاههای دانشکده مهندسی دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

محوطه دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

ساختمان تدریس دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

محوطه دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی

 

ساختمان مرکزی دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ناتینگهام مالزی - دانشگاه Nottingham مالزی