دانشگاه Monash

دانشگاه موناش monash مالزی

 

ساختمان اصلی دانشگاه Monash

دانشگاه موناش مالزی - دانشگاه monash مالزی

 

ساختمان اصلی دانشگاه Monash

دانشگاه موناش مالزی - دانشگاه monash مالزی

 

نمای بیرونی دانشگاه Monash

دانشگاه موناش مالزی - دانشگاه monash مالزی

 

محوطه دانشگاه Monash

دانشگاه موناش مالزی - دانشگاه monash مالزی

 

ساختمان کتابخانه دانشگاه Monash

دانشگاه موناش مالزی - دانشگاه monash مالزی

 

کتابخانه دانشگاه Monash

دانشگاه موناش مالزی - دانشگاه monash مالزی

 

کتابخانه دانشگاه Monash

دانشگاه موناش مالزی - دانشگاه monash مالزی

 

امکانات ورزشی دانشگاه Monash

دانشگاه موناش مالزی - دانشگاه monash مالزی

  

دانشجویان دانشگاه Monash

دانشگاه موناش مالزی - دانشگاه monash مالزی

 

رستوران دانشگاه Monash

دانشگاه موناش مالزی - دانشگاه monash مالزی