ورودی اصلی‌ دانشگاه MMU

 دانشگاه مولتی مدیا مالزی - دانشگاه MMU مالزی

 

محوطه دانشگاه MMU

دانشگاه مولتی مدیا مالزی - دانشگاه MMU مالزی

 

خوابگاه دانشگاه MMU

دانشگاه مولتی مدیا مالزی - دانشگاه MMU مالزی

 

ساختمان امور اداری دانشگاه MMU

دانشگاه مولتی مدیا مالزی - دانشگاه MMU مالزی

 

زمین فوتبال دانشگاه MMU

دانشگاه مولتی مدیا مالزی - دانشگاه MMU مالزی

 

استخر دانشگاه MMU

دانشگاه مولتی مدیا مالزی - دانشگاه MMU مالزی

 

محوطه دانشگاه MMU

دانشگاه مولتی مدیا مالزی - دانشگاه MMU مالزی

 

واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه (IPS)

دانشگاه مولتی مدیا مالزی - دانشگاه MMU مالزی

 

محوطه دانشگاه MMU

دانشگاه مولتی مدیا مالزی - دانشگاه MMU مالزی

 

کتابخانه دانشگاه MMU

دانشگاه مولتی مدیا مالزی - دانشگاه MMU مالزی