ساختمان جدید دانشگاه Lincoln

دانشگاه Lincoln مالزی

 

ساختمان قدیمی دانشگاه Lincoln

دانشگاه Lincoln مالزی - دانشگاه لینکلن مالزی

 

کتابخانه دانشگاه Lincoln

دانشگاه Lincoln مالزی - دانشگاه لینکلن مالزی

 

سالن کامپیوتر دانشگاه Lincoln

دانشگاه Lincoln مالزی - دانشگاه لینکلن مالزی

 

کلاس زبان دانشگاه Lincoln

دانشگاه Lincoln مالزی - دانشگاه لینکلن مالزی

 

آزمایشگاه آناتومی دانشگاه Lincoln

دانشگاه Lincoln مالزی - دانشگاه لینکلن مالزی

 

آزمایشگاه علوم دانشگاه Lincoln

دانشگاه Lincoln مالزی - دانشگاه لینکلن مالزی

 

آزمایشگاه پرستاری دانشگاه Lincoln

دانشگاه Lincoln مالزی - دانشگاه لینکلن مالزی

 

دانشجویان دانشگاه Lincoln

دانشگاه Lincoln مالزی - دانشگاه لینکلن مالزی

  

جشن پایان تحصیل در دانشگاه Lincoln

دانشگاه Lincoln مالزی - دانشگاه لینکلن مالزی