ورودی اصلی‌ دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی

 

محوطه دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی

 

رستوران دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی

 

نمای بیرونی دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی

 

عکس یادبود مراسمهای مختلف بر دیوار دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی

 

محوطه دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی

 

نمای داخلی خوابگاه دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی

 

خوابگاه دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی

 

مرکز کامپیوتر دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی

 

نمایشگاه معماری دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی

 

فروشگاه لوازم التحریر و خدمات چاپ دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی

 

نمایشگاه طراحی دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی

 

کتابخانه دانشگاه Limkokwing

دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی - دانشگاه Limkokwing مالزی