ورودی اصلی‌ دانشگاه لجندا

دانشگاه لجندا مالزی - دانشگاه لینتون مالزی - دانشگاه Linton مالزی

 

کتابخانه دانشگاه لجندا

دانشگاه لجندا مالزی - دانشگاه لینتون مالزی - دانشگاه Linton مالزی

 

ساختمان اصلی‌ دانشگاه لجندا

دانشگاه لجندا مالزی - دانشگاه لینتون مالزی - دانشگاه Linton مالزی

 

زمین ورزش دانشگاه لجندا

دانشگاه لجندا مالزی - دانشگاه لینتون مالزی - دانشگاه Linton مالزی

 

محوطه دانشگاه لجندا

دانشگاه لجندا مالزی - دانشگاه لینتون مالزی - دانشگاه Linton مالزی

 

خوابگاه دانشگاه لجندا - نمای بیرونی

دانشگاه لجندا مالزی - دانشگاه لینتون مالزی - دانشگاه Linton مالزی

 

خوابگاه دانشگاه لجندا - نمای داخل

دانشگاه لجندا مالزی - دانشگاه لینتون مالزی - دانشگاه Linton مالزی

 

سرویس رایگان دانشگاه لجندا برای مراکز خرید و ایستگاه قطار

دانشگاه لجندا مالزی - دانشگاه لینتون مالزی - دانشگاه Linton مالزی

 

محوطه دانشگاه لجندا

دانشگاه لجندا مالزی - دانشگاه لینتون مالزی - دانشگاه Linton مالزی

 

نمای دانشگاه لجندا از بالا

دانشگاه لجندا مالزی - دانشگاه لینتون مالزی - دانشگاه Linton مالزی