ساختمان جدید دانشگاه هلپ
 

help13

 

ساختمان اصلی دانشگاه هلپ

help12

 

ورودی دانشگاه هلپ

دانشگاه هلپ مالزی - دانشگاه HELP مالزی

 

کتابخانه دانشگاه هلپ

دانشگاه هلپ مالزی - دانشگاه HELP مالزی

 

کلاس درس دانشگاه هلپ

دانشگاه هلپ مالزی - دانشگاه HELP مالزی

 

کلاس زبان دانشگاه هلپ

دانشگاه هلپ مالزی - دانشگاه HELP مالزی

 

سالن کامپیوتر  دانشگاه هلپ

دانشگاه هلپ مالزی - دانشگاه HELP مالزی

 

دوره های هنر آشپزی دانشگاه هلپ

دانشگاه هلپ مالزی - دانشگاه HELP مالزی

 

جشن دانش آموختگان دانشگاه هلپ

help10
 

خوابگاه دانشگاه هلپ

help11