رشته مورد نظر خود را از ستون رشته های دانشگاهی که به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است انتخاب کنید. در صورتی که در محل تقاطع رشته تحصیلی و دانشگاه یک ستاره درج شده است، رشته تحصیلی مورد نظر در این دانشگاه ارایه میشود (نه الزاما برای تمام مقاطع تحصیلی). در صورتی که دو ستاره برای دانشگاه درج شده است، این دانشگاه برای تحصیل در رشته تحصیلی مورد نظر توصیه میشود و سه ستاره به عنوان بهترین انتخاب برای رشته مورد نظر است.

  

جدول پیشنهاد دانشگاه در مالزی برای رشته های مختلف

 رشته تحصیلی

UM

UKM

UPM

UTM

USM

UNMC

UiTM

MMU

HELP

APU

Uniten

Limkok

Linton

 اقتصاد

**

**

**


*

***

 

*

** 

 

 

 

 

 انیمیشن

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

***

*

 بیوتکنولوژی

**

**

**

**

**

***

 

 

*

 

 

 

 

 پرستاری

**

**

***

 

**

 

*

 

 

 

 

 

 

 پزشکی

***

**

*

 

**

 

*

 

 

 

 

 

 

 تربیت بدنی

***


**

 

**

 

*

 

 

 

 

 

 

 تغذیه

 

***

**

 

 

**

 

 

 

 

 

 


 جامعه شناسی *** ** - - ** ** - - - - - - -

 جنگلداری

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 حسابداری

***

**

**

 


**

**

*

**

*

**

*

*

 حقوق

**

**

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 خبرنگاری/روزنامه نگاری

 

 

 

 

***

 

 

 

** 

 

 

**

 

 داروسازی

**

**

 

 

**

***

 

 

 

 

 

 

 

 دامپزشکی

 


***

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 دندانپزشکی

***

**

 

 

**

 

*

 

 

 

 

 

 

 روانشناسی

 

*

***

*


**

 

 

***

 

 

 

 

 زبان شناسی

**

*

***

 

*

*

 

 

* 

 

 

 

 

 زمین شناسی

*

**

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحی مد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

*

 علوم پایه

***

**

**

**

**

**

*

 

 

 

 

 

 

 فن آوری اطلاعات (IT)

*

*

**

***

*

**

*

**

**

**

*

**

 

جدول پیشنهاد دانشگاه در مالزی برای رشته های مختلف

 رشته تحصیلی

UM

UKM

UPM

UTM

USM

UNMC

UiTM

MMU

HELP

UCTI

Uniten

Limkok

Linton

 فیلم و تلویزیون

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

***

 

 کشاورزی

 

 

***

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 گرافیک

 

 

 

**

 

 

 

**

 

 

*

***

*

 مالتی مدیا

*

*

*

*

*

 

 

***

 

 

*

**

 

 مدیریت

***

*

**

*

*

**

*

**

 **

**

 

**

 

 مدیریت اجرایی (MBA)

**

**

**

**

**

***

 

**

**

*

*

*

 

 مدیریت گردشگری

 

 

 

 

***

 

 

 

 ***

**

 

 

 

 معماری

 

 

**

**

**

 

*

 

 

 

 

***

*

 مکاترونیک

 

 

 

***

 

**

 

 

 

**

 

 

 

 مهندسی برق/الکترونیک

**

**

*

***

*

**

**

*

*

*

**


**

 مهندسی شیمی

**

**

*

***

*

**

**

 

*

 

 

 

 

 مهندسی عمران

**

**

**

***

*

**

**

 

*

 

 

 

**

 مهندسی کامپیوتر

**

*

*

***

*

**

*

**

*

*

*

 

*

 مهندسی مکانیک

**

**

*

***

*

**

**

*

*

 

*

 

*

 مهندسی نفت

**

 

*

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موسیقی

 

 

**

 

***

 

*

 

 

 

 

 

 

 نانوتکنولوژی

 

***

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 هتل داری

 

 

 

 

 

 

*

 

*** 

 

 

**

 

 هنر

 

 

 

 

**

 

*

 

 

 

 

***

 

 هوافضا

 

**

***