با توجه به نیاز متقاضیان تحصیل در مالزی به دانستن شرایط و امکانات دانشگاههای مالزی، در جدول زیر سعی شده است به طور اجمالی، مقایسه ای بین این دانشگاهها صورت گیرد. در این جدول از سیستم امتیازدهی از 1 تا 5 استفاده شده که امتیاز 5 نشاندهنده وضعیت مطلوب و امتیاز 1 نشاندهنده وضعیت نامطلوب است.

 

مقایسه دانشگاههای مالزی 
  Nottingham Monash Limkok APU MMU Taylors HELP UCSI Uniten Linton Lincoln
 سطح علمی 5 5 3 3 4 4 3 3 3 2 2
 اعتبار بین المللی مدرک 5 5 3 4 4 4 3 2 3 2 2
 هزینه تحصیل 1 1 5 3 3 4 2 3 3 2 4
 هزینه اسکان در منطقه 5 2 3 3 3 2 2 3 4 5 3
 امکان دریافت بورسیه 3 2 5 2 2 2 4 2 3 1 2
 امکانات و تجهیزات آموزشی 5 4 4 4 5 5 3 2 3 2 2
 امکانات جانبی - خوابگاه 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2
 دسترسی به کوالالامپور 3 4 3 4 3 4 5 4 3 2 4
 تعداد دانشجویان ایرانی 1 1 4 4 3 2 3 3 4 3 1
 رضایت دانشجویان ایرانی 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3